Kategorie kurzů v Moodle na SU

Při vytváření kategorií kurzů dodržujte tato základní pravidla:
 1. Nejvyšších kategorií kurzů by mělo být minimum a mělo by se zde nacházet rozdělení podle formy studia realizované na příslušné fakultě, případně jiné "celofakultní" kategorie.
 2. Druhá úroveň by měla odpovídat akademickým rokům, ve kterých byly kurzy vyučovány, takže zájemci se budou moci snadno zorientovat a dohledat i kurz, kterého se účastnili třeba před několika lety.
 3. Na třetí úrovni by se měly nacházet již samotné on-line výukové kurzy, které se nebudou dělit podle kateder, ústavů apod., budou pouze vhodně pojmenovány a opatřeny správnou zkratkou (viz návod).
Ukázka kategorií:
 • Studium
 • Prezenční forma
  • Akademický rok 2009/2010
   • Informatika pro ekonomy A [OPF-ZS-09/10-INF/EIEA-E]
   • Informatika pro ekonomy B [OPF-ZS-09/10-INF/EIEB-E]
  • Akademický rok 2008/2009
   • Informatika pro ekonomy A [A-OPF-ZS-08/09-INF/EIEA-E]
   • Informatika pro ekonomy B [A-OPF-ZS-08/09-INF/EIEB-E]
 • Kombinovaná forma
  • Akademický rok 2009/2010
  • Akademický rok 2008/2009
 • Celoživotní vzdělávání
  • Akademický rok 2009/2010
  • Akademický rok 2008/2009
 • Různé
 • Projekty
  • (FRVŠ 25/2008) Název projektu
  • (OP VK 2.2) Číslo projektu a název projektu
  • (RP 557/2009) Název projektu

Klikněte sem, pro ukázku, jak by měly vypadat kategorie kurzů v systémech Moodle na SU.

Vysvětlení k tvorbě kategorií:
Při návrhu kategorií jsme vycházeli z pohledu studenta i tutora, který bude chtít dohledat požadovaný on-line kurz bez využití vyhledávání integrovaného v systému Moodle.
 • Studenti a také tutoři se budou při hledání kurzů snadno orientovat podle toho, jakou formu studia studují (vyučují) a ve kterém roce předmět studovali/studují (vyučovali/vyučují).
 • Rozdělení kategorií 1. úrovně podle forem studia vyplývá z předpokládané rozdílnosti požadavků na studenty v těchto formách.
  • Ačkoliv se může vyučovat jeden předmět stejného jména v prezenční, kombinované či celoživotní formě vzdělávání, jeho náplň, průběh nebo podmínky absolvování mohou být odlišné.
  • Z výše uvedeného důvodu je vhodné pro každou formu vytvořit zvláštní on-line kurz, ty se mohou navzájem velice podobat, ale v určitých detailech mohou být odlišné.
  • Dalším důvodem pro vytváření kurzů pro každou formu je skutečnost, že studenti jsou takto fyzicky odděleni a kontakt s nimi je poté možné provádět cíleně. Například informace vložená do on-line kurzu pro kombinované studenty se dostane pouze k nim a nikoliv k prezenčním či jiným studentům, pokud by tito používali všichni jediný on-line kurz.
 • V kategorii 2. úrovně, tedy v akademickém roce, jsou pak vloženy již všechny kurzy bez rozdělování na další podkategorie (třeba podle kateder nebo ústavů), protože zde jsme upřednostnili pohled studenta, kterému je "srdečně" jedno, jaká že katedra předmět vyučuje. Student ví, že studuje např. prezenčně a hledá kurz z příslušného ak. roku a zná jeho název, to je pro něj při orientaci podstatné.
  • Další dělení podle kateder/ústavů jsme zavrhli i z toho důvodu, že studenti studují nějaký "obor" a na realizaci jeho předmětů se v daném ak. roce podílí zpravidla několik kateder, což je možná zajímavé pro tutora, zaměstnance, dané katedry, ale studenti často ani netuší, která katedra příslušný předmět zajišťuje a zcela logicky je to ani nemusí zajímat
  • Každá fakulta má "svůj vlastní" systém Moodle a ten se snaží působit jako celofakultní webové rozhraní pro podporu výuky a nikoliv jako místo pro seberealizaci jednotlivých kateder/ústavů fakulty.

Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM