Doporučený postup při tvorbě nových studijních kurzů

Ve snaze sjednotit vizuální podobu kurzů vytvářených v CMS Moodle na Slezské univerzitě v Opavě, vznikla šablona kurzu, z níž by měli autoři vycházet a dodržovat níže uvedená pravidla. Unifikovaný vzhled umožní snazší orientaci všem uživatelům příslušného on-line kurzu a existence jasně daných pravidel zjednoduší vytváření nových kurzů jejich autorům.

Pokud je na SU vytvářen on-line kurz od začátku, měla by být obnovena jeho kopie ze šablony. Nejnovější verze zálohy šablony kurzu je volně k dispozici zde.

Snažte se dodržovat předdefinované parametry: velikost fontů, barvu písma, rozmístění bloků v okrajích kurzu, atd. Ve většině případů stačí přepsat původní texty novým. Změny provádějte pouze v nezbytných případech, pokud si nejste jisti, kontaktujte Oddělení eLearningu CIT SU.

Základní nastavení kurzu
V menu Správa/Nastavení daného kurzu je pro běžný jednodsemestrální kurz doporučeno nastavit tyto hodnoty:
 • Kategorie: podle definovaného dělení a zařaďte kurz do příslušné kategorie kurzů - více zde
 • Celý název, Krátký název, Identifikátor kurzu: dodržujte definované označování kurzů - vice zde
 • Uspořádání: Tématické uspořádání
 • Počet týdnů/témat: viz dole
 • Datum začátku kurzu: Libovolně
 • Skryté sekce: Skryté sekce se nezobrazují vůbec
 • Kolik novinek ukazovat: 5
 • Ukázat známky: Ano
 • Ukázat sestavu o činnosti: Ne
 • Maximální velikost nahrávaných souborů: 2MB (tutor změní dle potřeby a možností)
 • Je tento kurz metakurz: Ne
 • Výchozí role: Výchozí stránky (Student)
 • Typy zápisů do kurzu: Výchozí stránky (Interní zápis)
 • Do kurzu se lze zapisovat: Ano
 • Zápis začíná: Zakázat
 • Zápis končí: Zakázat
 • Vyškrtnout studenty po: Neomezeno
 • Upozornění na vypršení platnosti zápisů nemá vliv, nejsou-li studenti automaticky vyškrtávání po nějaké době
 • Režim skupiny: Ne (pokud Ano, pak se o rozdělování do skupin se musí starat tutor nebo jím pověřená osoba)
 • Vnucovat: Ne
 • Dostupnost: Tento kurz je studentům dostupný
 • Klíč k zápisu: ekonomika08 (pouze příklad)
  • nastavte heslo, které se bude pravidelně obměňovat s každou novou kopií kurzu, aby se studenti z minulých kurzů nemohli (např. omylem) zapsat do nového kurzu
  • hesla volte krátká 6-10 znaků, bez diakritiky, bez mezer, abyste je mohli snadno nadiktovat v posluchárně plné studentů a nemuseli je pak ještě třikrát opakovat
 • Přístup pro hosty: Zakázat hostům (je-li kurz určen pouze pro studenty univerzity, měli by mít přiděleno vlastní uživatelské jméno a heslo)
 • Cena: nevyplňovat
 • Jazyk: Nevnucovat (pokud se nejedná o kurz v cizím jazyce)


Kurz by měl obsahovat několik povinných prvků ve svém záhlaví
 • Název kurzu: název předmětu, jak je uveden oficiálně ve STAGu
 • Garant kurzu: Katedra nebo ústav, který výuku garantuje
 • Kontaktní osoba: Nejčastěji sekretářka katedry či ústavu, její telefon a email
Další sekce by měla být uvozena grafickým prvkem: O kurzu podrobněji
 • Tutoři kurzu: jména tutorů, vložená jako odkazy na jejich osobní profil v rámci daného Moodle, text odkazu ve tvaru: "Tutor: Jan Novák"
 • Průvodce kurzem: stručný návod od tutora pro studenty, co mají v rámci samostudia při práci s tímto kurzem vlastně dělat, co mají v kurzu k dispozici (cvičné testy, on-line úkoly, atd.), co bude obsahem tutoriálů (společných setkání), jaké budou podmínky pro absolvování kurzu (testy, zápočet, zkouška, počet kreditů, apod.), co se bude očekávat ke zkoušce
 • Studijní materiály: studijní opora převedená do formátu PDF (vhodném pro prezentaci na internetu), další elektronické dokumenty, které chcete dát studentům k dispozici (prezentace, obrázky, apod.)
 • Novinky a diskuze: obecné diskuzní fórum, kde mohou psát svá témata jak studenti tak učitelé a navzájem komunikovat, studenti si mohou nastavit toto fórum tak, aby jim příspěvky chodily na mail, případně do RSS čtečky
 • Akreditace: se vyplní automaticky, jestliže zadáte název kurzu a identifikátor kurzu správně. Potom se zde vytvoří odkaz do informačního systému STAG, který obsahuje další doplňující informace k předmětu (cíl, obsah, literatura, podmínky absolvování, udělované kredity, atd.).

Co by měla/mohla jednotlivá témata obsahovat
V osnově kurzu by pod hlavičkou mělo být umístěno jenom tolik témat, kolik je nezbytně nutno, aby délka kurzu nebyla zbytečně natahována a nemuselo se v něm příliš posouvat.
 • Základní studijní materiál: toto by měl být název prvního tématu a jeho obsah je zřejmý. Krátký popis k tématu studijní opory, nebo zde umístěných materiálů (jeden odstavec).
 • Témata pro různé činnosti: Samozřejmě lze rozdělit kurz do více témat, je-li to nutné a v nich mohou být umístěny i další prvky, úkoly pro odevzdávání, testy, studijní materiály, ...
 • Témata rozdělená časově: Můžete se rozhodnout rozdělit kurz tématicky a časově; co se bude dít na jednotlivých tutoriálech a jaké materiály k nim by si měli studenti nastudovat, jaké úkoly odevzdat, testy vyplnit, ...
 • Fotka k tématu: Pro oživení je vhodné k danému textu umístit obrázek/fotografii, kterou je nejlépe získat z nějakého úložiště za dodržení příslušných licenčních podmínek pro získání a používání příslušného grafického objektu (alamy.com, www.sxc.hu). Fotografie by mohla mít rozměry šířka x výška = 150 x 100 px, přičemž šířka by se rozhodně neměla měnit v rámci různých témat. Fotografii je vhodné upravit na požadované rozměry dříve, než je naimportována do kurzu do složky obrazky. Fotografie se umístí na začátek prvního řádku pod nadpisem a zarovná se doprava. Doporučuje se orámovat obrázek 1px silnou čarou a nastavit odsazení od textu vodorovně 5px a svisle 0px.


Petr Korviny
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM