Seznam zaměstnanců Oddělení eLearningu CIT SU


Zaměstnanci OeL spadají pod Centrum informačních technologií Slezské univerzity, jejímž vedoucím je Mgr. Jan Nosek.

korvinyIng. Petr Korviny, Ph.D.

Funkce: vedoucí Oddělení eLearningu
kancelář / telefon / e-mail: A502 / 596 398 299 / petr.korviny@slu.cz

Činnost: administrace systémů Moodle pro SU, MÚ, FVP, FPF: http://elearning.slu.cz, http://elearning.math.slu.cz, http://elearning.fvp.slu.cz, http://elearning.fpf.slu.cz; administrace serveru a systému videozáznamů http://media.slu.cz; administrace serveru a systému digitalizovaného knižního fondu http://media.slu.cz/knihy/


Ing. Roman FoltynIng. Roman Foltyn

Funkce: administrátor
kancelář / telefon / e-mail: A506 / 596 398 676 / roman.foltyn@slu.cz

Činnost: administrace všech univerzitních serveru pro elearning; kompletní administrace rozhraní http://praxe.fvp.slu.cz; kompletní administrace portálu http://absolventi.slu.cz


Ing. Robert KempnýIng. Robert Kempný

Funkce: odborný pracovník
kancelář / telefon / e-mail: A502 / 596 398 742 / robert.kempny@slu.cz

Činnost: administrace systému Moodle pro SU OPF v Karviné: http://elearning.opf.slu.cz


Bc. Jan ŠkorvánekBc. Jan Škorvánek


Funkce: odborný pracovník
kancelář / telefon / e-mail: A422 / 596 398 343  / jan.skorvanek@slu.cz

Činnost: tvorba, správa a editace multimediálního obsahu pro CIT SU; administrace http://media.slu.czeLearning na Slezské univerzitě v Opavě


On-line podpora vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě je v současnosti koordinována Centrem informačních technologií SU, konkrétně Oddělením eLearningu (OeL).

Činnost Oddělení eLearningu CIT SU
OeL si klade za cíl podporovat technicky, organizačně a metodicky všechny uživatele eLearningu na SU v Opavě, tutory i studenty. Mezi běžné činnosti OeL patří mj.:

 • provoz a údržba systému pro řízení výuky (CMS Moodle),
 • konzultace s realizátory eLearningu jednotlivých součástí SU ohledně postupu a organizace výuky s podporou eLearningu,
 • poskytování pomoci tutorům při tvorbě a administraci jejich výukových kurzů a dalších elektronických studijních pomůcek využívaných v on-line výuce,
 • zaměstnanci OeL se podílejí na projektech realizovaných na SU, týkajících se eLearningu,
 • OeL se účastní rozhodování na IT politice univerzity ve vztahu k on-line vzdělávání.

Stručná historie eLearningu na SU
Výuka s podporou eLearningu se na SU začala vyvíjet již počátkem třetího tisíciletí, ovšem první krůčky byly nesmělé a neorganizované v rámci univerzity. Níže je uveden stručný přehled toho, jak se on-line podpora výuky na Slezské univerzitě formovala:

 • Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné se aktivně zapojila do projektu budování virtuální univerzity zejména z důvodu rozšíření podpory distančního a celoživotního vzdělávání pomocí on-line výuky. Na zavádění eLearningu se již od počátku podílel řešitelský tým ve složení:
  • Doc. RNDr. František KOLIBA CSc.
  • Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK CSc.
  • RNDr. Jindřich VANĚK, Ph.D.
  • Doc. PhDr. Helena KOLIBOVÁ CSc.
  • Mgr. Petr SUCHÁNEK Ph.D.
  • RNDr. Zdeněk FRANĚK
 • V roce 2003 vzniklo oddělení eLearningu, jako součást Katedry informatiky. Vedoucím tohoto oddělení se v konkurzním řízení stal Ing. Petr Korviny, Ph.D.
 • 1.11.2004 vznikl samostatný Ústav distančního vzdělávání (ÚDiV), do jehož čela byl jmenován děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Oddělení eLearningu se poté stalo součástí ÚDiV.
 • Výuka v kombinované formě studia na OPF SU za podpory eLearningu byla zahájena v akademickém roce 2004/2005 s pilotní skupinou 40 studentů, kteří započali své bakalářské studium ve studijním programu "Ekonomika a management" v oboru "Ekonomika podnikání v obchodě a službách"
 • Společné tutoriály (jednodenní soustředění) studentů probíhaly vždy na počítačových učebnách OPF SU, zpočátku na jediné a od října 2007 už na čtyřech současně.
 • S rostoucím počtem studentů, rozšiřující se penetrací přenosných počítačů mezi nimi a zvyšující se dostupností bezdrátového připojení do školní sítě, se postupně výuka přesouvá i do nepočítačových učeben v rámci celé SU.
 • V průběhu let byly nezávisle iniciovány eLearningové aktivity také na jiných součástech SU, většinou v rámci projektů na rozvoj vzdělávání nebo v důsledku potřeby příslušného ústavu či katedry rozšířit a zpřístupnit studium on-line. Zmínit je možné například:
  • Doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D., Projekty ústavu informatiky FPF SU (provoz systému Moodle na http://lei.fpf.slu.cz/moodle/
  • Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., Rozvojové projekty FPF SU (provoz systému Moodle na http://axpsu.fpf.slu.cz/e-learning/)
 • Ve snaze konsolidovat úsilí a sjednotit postup při nasazování a rozvoji univerzitního eLearningu bylo 1.4.2008 vytvořeno Oddělení eLearningu jako součást Centra informačních technologií Slezské univerzity. Členy OeL CIT SU se stali pracovníci stejnojmenného oddělení ÚDiV a převzali odpovídající část povinností.
 • V současnosti se OeL stará o bezproblémový chod výuky s podporou internetových technologií na všech součástech SU.
 • Od akademického roku 2010/2011 spadá pod OeL CIT SU také pořizování videozáznamů výuky a jejich zveřejňování na internetových stránkách SU: Videozáznamy SU.
 • V roce 2014 byl uveden do provozu systém pro registraci studentů Ústavu ošetřovatelství FVP SU na praktickou výuku: http://praxe.fvp.slu.cz. Systém byl vytvořen v rámci našeho oddělení je námi rovněž administrován.
 • V roce 2015 byla v rámci projektu OP VK digitalizována část knižního fondu univerzitní knihovny, která je k dispozici na webových stránkách http://media.slu.cz/knihy/.
Naposledy změněno: Středa, 4. leden 2017, 14.46