eLearning na Slezské univerzitě v Opavě


Pozn. k 20.1.2023: následující text je poplatný době vzniku kontaktní informace viz https://www.slu.cz/slu/cz/citlide

Systém eLearningového portálu Slezské univerzity (SU) a on-line podpory vzdělávání jsou dílčími oblastmi správy celouniverzitního pracoviště Centra informačních technologií (CIT). Bližší informace o cílech pracoviště, poskytovaných službách atp. jsou dostupné na stránkách CIT SU.

Personální zabezpečení pracoviště v oblasti eLearningu (jména fungují jako odkaz, kde naleznete podrobnější především kontaktní informace o daném pracovníkovi):

 • Bc. Jan Škorvánek - uživatelská podpora především pro součásti FVP a FPF
 • Ing. Robert Kempný - uživatelská podpora především pro součásti OPF a MU, metodická podpora pro SU
 • Ing. Petr Korviny, Ph.D. - především správa serverů LMS Moodle, metodická a uživatelská podpora SU
 • Ing. Roman Foltyn - správa serverů LMS Moodle

CIT má v režii především technickou a metodickou stránku provozu systému a dále poskytuje nezbytnou uživatelskou podporu. Obsahová náplň, správnost, úplnost a relevantnost informací ve výukových kurzech je především zodpovědností vyučujícího (tutora) v daném semestru. Pro kontakt CIT v souvislosti s podporou, technickými dotazy, návrhy, konzultací, metodickou pomocí při plánování a vytváření obsahu kurzu atp. využijte prosím emailovou adresu: 

elearning (at) slu.cz 

Upozornění: při formulaci požadavku či dotazu, prosím věnujte dostatečnou pozornost identifikaci vaší osoby, vašeho studia, kurzu (zkratka z IS SU včetně pracoviště a akademického roku) a případně činnosti, které se dotaz týká. Zkuste stručně popsat problémovou situaci či postup včetně systémových hlášení. Pokud je to možné přiložte přílohou screen shot obrazovky. Můžete tak významně napomoci rychlejšímu vyřešení vašeho požadavku.
Stručná historie eLearningu na SU
Výuka s podporou eLearningu se na SU začala vyvíjet již počátkem třetího tisíciletí, ovšem první krůčky byly nesmělé a neorganizované v rámci univerzity. Níže je uveden stručný přehled toho, jak se on-line podpora výuky na Slezské univerzitě formovala:

 • Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné se aktivně zapojila do projektu budování virtuální univerzity zejména z důvodu rozšíření podpory distančního a celoživotního vzdělávání pomocí on-line výuky. Na zavádění eLearningu se již od počátku podílel řešitelský tým ve složení:
  • Doc. RNDr. František KOLIBA CSc.
  • Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK CSc.
  • RNDr. Jindřich VANĚK, Ph.D.
  • Doc. PhDr. Helena KOLIBOVÁ CSc.
  • Mgr. Petr SUCHÁNEK Ph.D.
  • RNDr. Zdeněk FRANĚK
 • V roce 2003 vzniklo oddělení eLearningu, jako součást Katedry informatiky. Vedoucím tohoto oddělení se v konkurzním řízení stal Ing. Petr Korviny, Ph.D.
 • 1. 11. 2004 vznikl samostatný Ústav distančního vzdělávání (ÚDiV), do jehož čela byl jmenován děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Oddělení eLearningu se poté stalo součástí ÚDiV.
 • Výuka v kombinované formě studia na OPF SU za podpory eLearningu byla zahájena v akademickém roce 2004/2005 s pilotní skupinou 40 studentů, kteří započali své bakalářské studium ve studijním programu "Ekonomika a management" v oboru "Ekonomika podnikání v obchodě a službách"
 • Společné tutoriály (jednodenní soustředění) studentů probíhaly vždy na počítačových učebnách OPF SU, zpočátku na jediné a od října 2007 už na čtyřech současně.
 • S rostoucím počtem studentů, rozšiřující se penetrací přenosných počítačů mezi nimi a zvyšující se dostupností bezdrátového připojení do školní sítě, se postupně výuka přesouvá i do nepočítačových učeben v rámci celé SU.
 • V průběhu let byly nezávisle iniciovány eLearningové aktivity také na jiných součástech SU, většinou v rámci projektů na rozvoj vzdělávání nebo v důsledku potřeby příslušného ústavu či katedry rozšířit a zpřístupnit studium on-line. Zmínit je možné například:
  • Doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D., Projekty ústavu informatiky FPF SU (provoz systému Moodle na http://lei.fpf.slu.cz/moodle/
  • Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., Rozvojové projekty FPF SU (provoz systému Moodle na http://axpsu.fpf.slu.cz/e-learning/)
 • Ve snaze konsolidovat úsilí a sjednotit postup při nasazování a rozvoji univerzitního eLearningu bylo 1. 4. 2008 vytvořeno Oddělení eLearningu (OeL) jako součást celouniverzitního pracoviště Centra informačních technologií (CIT) Slezské univerzity. Členy OeL CIT SU se stali pracovníci stejnojmenného oddělení ÚDiV a převzali odpovídající část povinností.
 • Od akademického roku 2010/2011 spadá pod OeL CIT SU také pořizování videozáznamů výuky a jejich zveřejňování na internetových stránkách SU: Videozáznamy SU.
 • V roce 2014 byl uveden do provozu systém pro registraci studentů Ústavu ošetřovatelství FVP SU na praktickou výuku: http://praxe.fvp.slu.cz. Systém byl vytvořen v rámci našeho oddělení a je námi rovněž administrován.
 • V roce 2015 byla v rámci projektu OP VK digitalizována část knižního fondu univerzitní knihovny, která je k dispozici na webových stránkách http://media.slu.cz/knihy/.
 • V roce 2017 proběhla reorganizace CIT, v rámci níž došlo k zrušení OeL a organizačnímu začlenění do Oddělení informačních systémů (OIS). Byla rovněž zprovozněna celouniverzitní emailová adresa podpory pro otázky eLearningu: elearning(at)slu.cz
Last modified: Friday, 20 January 2023, 9:26 AM