Klíčové aktivity projektu ...

...OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005 "Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě"Klíčová aktivita 01 - Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí na SU (KA1)

Tato klíčová aktivita je v souladu s podporovanou aktivitou A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky.....

Slezská univerzita v Opavě dlouhodobě usiluje o zajištění bezbariérových přístupů do veškerých prostor akademické půdy. Ve většině budov je bezbariérový přístup zřízen již zcela, nebo alespoň částečně. V rámci projektu bude vybudován bezbariérový přístup v budově na Bezručově nám. 13. Jedná se o budovy největší Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, kde sídlí děkanát fakulty, studijní oddělení a některé ústavy. Nachází se zde mnoho učeben a odborných laboratoří Ústavu informatiky, Ústavu fyziky, Institutu tvůrčí fotografie a dalších.

V budově dochází k frekventovanému pohybu vysokého počtu studentů. Kompletní bezbariérový přístup této budovy bude zajištěn formou vybudování výtahu ve stávajícím schodišti, který umožní bezbariérový přístup do všech pater budovy. Výtah bude řešen jako lanový a bude instalován na samonosné ocelové konstrukci. Invalidní vybavení bude v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb.Klíčová aktivita 02 - Poradenská a informační podpora (KA2)

Tato KA je v souladu s podpor. aktivitami:
 • Zapojení odborníků z praxe a zahraničí ...
 • Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ...
 • Zvyšování odbor. kompetencí ak. a ost. prac. VŠ
Cílem KA je zejména o rozvoj činnosti stávajícího centra podpory a poradenství pro studenty se SVP, které zřizuje
SU v Opavě ve dvou pobočkách v Karviné a Opavě, včetně navazujících aktivit.

V rámci této KA se uskuteční:
 • koncepční cyklus seminářů na téma poruchy učení, komunikace a chování;
 • workshopy pro akad. pracovníky zaměřený na specifika práce se studenty s SVP;
 • školení rétoriky a prezentačních technik cílená na studenty se SVP pro akad. pracovníky;
 • školení o komunikaci se studenty s SVP pro ostat. pracovníky SU (studijní oddělení, knihovny, sekretariáty, pracovníci centra inform. technologií);
 • školení asistentů a pracovníků působících v poradenských centrech na SU;
 • propagační akce na SŠ a VOŠ
 • zahraniční pobyty koordinátorů porad. centra SU na Napier University v Edinburghu (VB) za účelem získání zkušeností a navázání kontaktů sobdobnými centry v zahraničí
 • pobyty zahr. expertů z Napier University na SU za účelem zprostředkování zahraničních zkušeností a přístupů k problematice studentů se SVP
 • studentům s SVP bude při studiu pomáhat 10 asistentůKlíčová aktivita 03 - Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek respektující potřeby studentů se SVP (KA3)

KA 3 je v souladu s podporovanou aktivitou A) Inovace studijních programů v souladu...

V rámci zvýšení dostupnosti studijních materiálů budou v rámci této aktivity pořízeny videonahrávky přednášek (seminářů), které budou opatřeny titulky. Jsou zvoleny předměty z různých oborů napříč celou univerzitou. Pořízené videozáznamy (cca 750 hodin videí) budou speciálním SW převedeny do textové podoby a následně opatřeny titulky, čímž bude zajištěna přístupnost pro zrakově i sluchově znevýhodněné studenty. Soubor přednášek (seminářů) bude obsahovat cca 10 videozáznamů.

V rámci této aktivity bude probíhat i tvorba multimediálních příruček (flash animované řešené příklady) pro práci s PC programy (běžné kancelářské aplikace, operační systémy), které bude možno využít při výuce IT technologií v daných předmětech. Tyto příručky se opět stanou součástí on-line kurzů, ovšem fungovat budou nezávisle na nich a bude je možno poskytovat na CD studentům se SVP jako další služba.

Dále bude vytvořen tzv. "online odborný ekonomický slovník" pro anglický a německý jazyk ve spolupráci s rodilým mluvčím daného jazyka, který bude k dispozici studentům ekonomických oborů. Tyto slovníky budou rovněž umístěny v příslušných on-line kurzech a kdykoliv dostupné.Klíčová aktivita 04 - Virtuální vzdělávací knihovna (KA4)

Tato klíčová aktivita je v souladu s hlavní klíčovou aktivitou výzvy A) Inovace studijních programů v souladu s....

Hlavní náplní této KA je rozšíření nabídky studijních digitalizovaných materiálů pro studenty se SVP. V rámci této klíčové aktivity bude zmíněné cílové skupině zprostředkován přístup k odborná literaturatuře, a to zdigitalizováním odborných a unikátních textů, které jsou součástí knihovního fondu univerzity. Následně bude vytvořen digitální archív přístupný prostřednictvím PC.

Dále budou nakoupeny knihovní databáze trvalého charakteru, jako jsou např. vědecké články odborný časopisů (Nature, Nursing Ovid apod.), knihy a další texty z oborů realizovaných na SU a inovovaných v rámci projektu. Studenti se SVP tak budou mít k dispozici snadný on-line přístup k aktuálním vědeckým poznatkům z celého světa, v oborech, které studují.Klíčová aktivita 05 - Realizace systému zajišťování kvality (KA5)

V rámci KA5 bude naplněna doplňková aktivita "Tvorba, zavádění realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality", která je podrobně popsána v příloze "Klíčové aktivity".

Cílem této KA je objektivní externí vyhodnocení zlepšení kvality výuky a přístupnosti vysokoškolského prostředí pro studenty se SVP. Cíle bude dosaženo pravidelným monitoringem dopadu realizace projektu na kvalitu výuky.

V rámci KA bude:
 • Vytvořen systém hodnocení kvality, připravena struktura systému průběžného hodnocení kvality výuky studentů se SVP
 • Přípraveny a zajištěny realizace kurzů pro pracovníky Slezské univerzity na témata souvisejíci s prací akademických i ostatních pracovníků VŠ se studenty se SVP
 • Přípraven diagnostický a vzdělávací portál zaměřený na problematiku výuky studentů se SVP a na problematiku průběžného hodnocení kvality.
Společně se zavedením systémů vyhodnocování kvality bude možné zajišťovat a průběžně korigovat činnosti
realizované i v klíčových aktivitách již v průběhu projektu, tak aby docházelo ke zlepšování měřených ukazatelů
kvality.Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM