Technickou a administrativní ediční činnost zabezpečuje ediční středisko FPF – kontaktní osoba: p. Dana Panajotidisová (tel. 553 684 320, email: Dana.Panajotidisova@fpf.slu.cz).

Při žádosti o přidělení ISBN musí být předloženo:
  • Recenzní posudek: publikace musí být vždy posouzena nejméně jedním interním a jedním externím recenzentem (externí recenzní posudky jsou finančně honorovány – viz Směrnice).
  • Rukopis musí být postoupen se dvěma posudky recenzentů a doporučením vedoucího ústavu FPF proděkanovi pro vědu a zahraniční styky.
  • K veškerým publikacím hrazeným jak z prostředků univerzity, tak i k publikacím vydaným bez finanční účasti SU, avšak s ISBN, musí autor vyplnit Evidenční kartu tiskového titulu a předat ji edičnímu středisku.
  • Po odevzdání předloh k tisku a vyplnění Evidenční karty zažádá autor ediční středisko o přidělení ISBN.
  • V případě vydání publikace v elektronické podobě, musí na základě ohlašovací povinnosti autor dodat na ediční středisko min. 10 ks povinných výtisků.
  • Studijní opory se tisknou na náklady příslušné fakulty a na vlastní žádost autora.
http://axpsu.fpf.slu.cz/edice/
Naposledy změněno: Středa, 13. srpen 2014, 15.27