Odbornou, technickou a administrativní činnost zabezpečuje Oddělení vědy a výzkumu OPF (VV) – kontaktní osoba p. Miroslava Snopková (tel. 596398222, email: snopkova@opf.slu.cz).

Při žádosti o přidělení ISBN musí být předloženo:
  • Recenzní posudek: publikace musí být vždy posouzena nejméně jedním interním a jedním externím recenzentem (externí recenzní posudky jsou finančně honorovány – viz Směrnice), z toho alespoň jeden recenzent musít být docent anebo profesor.
  • Definitivní předloha pro tisk musí být vyhotovena na PC a předána VV v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě, zároveň s posudky.
  • V případě studijních opor (jsou k dispozici v elektronické podobě) lze dohodnout tisk menšího množství výtisků, povinné min. množství: viz Směrnice a další podrobnosti s příslušnou kontaktní osobou.
  • Je možné zažádat buď pouze o výtisky anebo pouze o vydání opory na CD, kterému bude rovněž přiděleno ISBN. Nelze tyto možnosti skloubit dohromady.
  • Studijní opory pro elearning se tisknou na náklady příslušné fakulty a na vlastní žádost autora.

http://info.opf.slu.cz/vvr/dokumenty/smernice.php
Last modified: Wednesday, 13 August 2014, 3:27 PM