Přijímací řízení
Převzetí e-přihlášek do přijímacího řízení
 Tisk

Převzetí e-přihlášek do přijímacího řízení


Pro převod elektronické přihlášky uchazeče do systému si otevřete formulář PJ0025 - Převod e-přihlášky do přijímacího řízení v menu Přijímací řízení. Vyhledejte uchazeče pro příslušný rok (zadává se v pravém dolním rohu). Zaškrtněte studenty, které chcete převést do modulu přijímací řízení. Klikněte na tlačítko Převést a označení studenti se do modulu přijímací řízení nakopírují. Pokud kopírujete osobu, která se již v přijímacím řízení nachází, zaktualizují se její osobní údaje podle údajů vyplněných na e-přihlášce. Označení uchazeče se provádí pomocí zaškrtávacího políčka vedle příjmení uchazeče. Uchazeče lze vybrat jednotlivě nebo je pro hromadné označení všech vybraných uchazečů možné použít tlačítka Označit vše resp. Odznačit vše. Kliknutím na tlačítko Tisk lze vytisknout odpovídající přihlášku daného uchazeče. Kliknutím na tlačítko Hromadný tisk lze vytisknout přihlášky všech vybraných uchazečů.


Následující animace ukazuje, jak se elektronická přihláška převede do systému A takto pak vypadá vytištění elektronická přihláška. Její vzhled kopíruje standardní papírový formulář (SEVT) přihlášky ke studiu .

Emaily zasílané uchazečům


Při podávání elektronické přihlášky ke studiu je možné nastavit, aby uchazeč na jím zadané emailové adrese byl informován o stavu jeho elektronické přihlášky. Je možné nastavit odeslání tří informačních emailů: po podání elektronické přihlášky, po převzetí elektronické přihlášky studijní referentkou a po správném spárování platby za elektronickou přihlášku. Vzory jednotlivých emailů najdete v následující části.


Rozesílání těchto emailů nastavuje správce systému IS/STAG na základě požadavků z jednotlivých fakult.


Přijetí přihlášky uchazeče o studium


   Vážený uchazeči,


Vámi podaná přihláška na přijímací obor:

- Škola: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

- Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

- Místo studia: Plzeň

- Studijní program: Aplikované vědy a informatika

- Typ studia: Bakalářský

- Forma studia: Prezenční

- Studijní obor: Aplikovaná a inženýrská fyzika

byla úspěšně zaregistrována.


Pokyn fakulty k platbě: DŮLEŽITÉ: POKUD PODÁVÁTE PŘIHLÁŠKU NA VÍCE

PRIORIT, UHRAĎTE POPLATEK POUZE 1x500,-KČ. PŘI PLATBĚ POUŽIJTE SYMBOLY

VYGENEROVANÉ PRO VAŠI PRVNÍ PRIORITU.


Údaje pro uhrazení poplatku za přijímací řízení:

- ve prospěch účtu: 4430674280

- kód banky: 0100

- částka: 500 CZK

- variabilní symbol: 5275000112

- specifický symbol: 0000336562

- platbu uhraďte do: 07.04.2012.


Pokyn fakulty k tisku přihlášky: DŮLEŽITÉ: VYTISKNUTOU PŘIHLÁŠKU

PODEPIŠTE A ZAŠLETE VČETNĚ PŘÍLOH NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ FAV (viz podmínky

přijetí http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/). POKUD PODÁVÁTE PŘIHLÁŠKU

NA VÍCE PRIORIT, STAČÍ VYTISKNOUT POUZE PŘIHLÁŠKU PRO VAŠI PRVNÍ PRIORITU.Další operace jako:

- podání další přihlášky,

- úpravu či odstranění této přihlášky,

- vytištění této přihlášky,

- zobrazení údajů pro uhrazení poplatku této přihlášky,

- sledování zda byla přijata platba této přihlášky,

- sledování přijmutí této přihlášky studijní referentkou atd.

je možné na webové adrese: http://eprihlaska.zcu.cz.

Přihlásíte se pomocí svého rodného čísla = 7005312193 a svých iniciál = MK.


Po spárování Vaší splátky s předpisem platby na tuto přihlášku obdržíte

e-mailovou zprávu.


Po přijetí Vaší přihlášky studijní referentkou obdržíte e-mailovou zprávu.


Průběh a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat

na webové adrese: http://pr.zcu.cz.

Jako své přihlašovací údaje použijete:

- své univerzitní číslo = 192408


Tato zpráva byla vygenerována automaticky informačním systémem IS/STAG.

Na tuto zprávu neodpovídejte.


Přijetí přihlášky uchazeče o studium studijní referentkou


       Vážený uchazeči,


Vámi podaná elektronická přihláška na přijímací obor:

- Škola: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

- Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

- Místo studia: Plzeň

- Studijní program: Aplikované vědy a informatika

- Typ studia: Bakalářský

- Forma studia: Prezenční

- Studijní obor: Aplikovaná a inženýrská fyzika

byla přijata studijní referentkou.


Průběh a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat

na webové adrese: http://pr.zcu.cz.

Jako své přihlašovací údaje použijete:

- své univerzitní číslo = 192408


Tato zpráva byla vygenerována automaticky informačním systémem IS/STAG.

Na tuto zprávu neodpovídejte.


Vzor posledního informačního emailu o správném spárování platby za elektronickou přihlášku najdete v následující kapitole věnující se platbám za přijímací řízení.Aktuální nápověda k jednotlivým formulářům